Obchodné podmienky

1. Základné informácie

Odberateľ (zákazník) –  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby a vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Obchod –  je internetový obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na www.printmania.sk

Dodávateľ (predávajúci) – je spoločnosť Printmania  s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu (www.printmania.sk).

Informácie o spoločnosti:

Printmania s.r.o.  

Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza

IČO: 46046453
DIČ: 2023223059
IČ DPH: SK2023223059

Bankové spojenie: 4016266901/7500 ČSOB

Tel.: +421 911 882 977

E-mail: info@printmania.sk

2. Informácie o tovare(predmet zmluvy): 

Odberateľ má možnosť oboznámiť sa v obchode pred nákupom ako aj v jeho priebehu s informáciami o tovare ponúkanom dodávateľom:

 • názov, hlavné charakteristiky tovaru a služieb, prípadne ďalšie údaje podľa povahy výrobku potrebné k jeho jednoznačnej identifikácii, označenie tovaru,
 • cena za tovar v EUR bez DPH aj vrátane DPH
 • záručná doba na tovar je doživotná
 • všetky použité obrázky na stránke sú ilustračné
   

3. Objednávka

 • objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky, e-mailom
 • odberateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a dodacími podmienkami internetového obchodu
 • obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky
 • odberateľ je povinný sa oboznámiť s obchodnými podmienkami pred dokončením objednávky a úspešným vykonaním objednávky s nimi súhlasí
   

4. Storno objednávky

a) Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu,  a to e-mailom alebo telefonicky. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná e-mailom.

V prípade storna objednávky pred vyexpedovaním tovaru predávajúci neúčtuje odberateľovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

V prípade, že odberateľ zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade bude neodkladne informovať odberateľa  za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

V prípade zrušenia objednávky predávajúcim sa neúčtujú kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že odberateľ už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky,  vráti predávajúci už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet odberateľa.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) V súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení, má spotrebiteľ, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi odberateľ predávajúcemu čo najskôr, a to písomne  e-mailom na info@printmania.sk, alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí
 • odberateľ zašle tovar doporučene a poistený na adresu Printmania s.r.o., Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno, nie však na dobierku
 • v prípade odstúpenia od zmluvy doručí odberateľ predávajúcemu nepoškodený tovar v originálne zapečatenom pôvodnom obale, tovar nesmie byť použitý alebo neúplný. Predávajúci vráti odberateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Vrátenie kúpnej ceny sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet odberateľa.
 • náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ
 • lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom prevzatia tovaru
 • v prípade, že spotrebiteľ použije drahší variant dopravy, v rámci odstúpenia od zmluvy mu bude vrátená suma za najnižší možný variant dopravy, aký obchod má v ponuke

b) V prípade, že odberateľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci odberateľovi už zaplatenú kúpnu cenu, v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka, zníženú o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Vrátenie zníženej kúpnej ceny sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet odberateľa.

c) V prípade, že odberateľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 5a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť odberateľovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

d) Poučenie o odstúpení od zmluvy: Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (deň prevzatia od kuriéra/deň prebratia na pošte/deň osobného odberu). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

e) Dôsledky odsúpenia od zmluvy: Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Vrátené peniaze spravidla posielame na Vami uvedené číslo účtu. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášame my. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

f) Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy na Stiahnutie.

 

6. Dodacie podmienky

a) Dodanie tovaru

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci odberateľa o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

Tovar dodávame kuriérskou službou na dobierku a taktiež Slovenskou poštou na dobierku. Cena za dopravu a doručenie pri objednávke nad 49 € je zadarmo.

Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť svojim podpisom. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

b) Spôsob platby za tovar

– na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby – odberateľ zaplatí za tovar kuriérovi pri prevzatí tovaru

 

– na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty – odberateľ zaplatí za tovar na pobočke pošty pri prevzatí tovaru

 

 

7.   Reklamačné podmienky

Záručná doba na tovar sa poskytuje v neobmedzenej dĺžke. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

 • podmienkou uznania reklamácie je predloženie dokladu o kúpe veci a v prípade reklamovania tonerových kaziet a atramentových kaziet  poskytnutie vzoriek chybnej tlače a zaslanie reklamovaných tonerov/kaziet priamo na adresu aj s vyplneným reklamačným tlačivom, ktoré nájdete kliknutím TU.
 • tovar je nutné odoslať (poštou alebo kuriérom) na adresu nášho servisného centra: Printmania s.r.o., Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno (tovar nie je možné odovzdať osobne na adrese Bojnická cesta 24, Prievidza)
 • na vybavenie reklamácie je zákonná lehota 30 dní
   

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Kuriér DHL * 2.99 €
ODPORÚČAME !Dodanie je možné do 24 hodín, pokiaľ je tovar skladom a objednávku vykonáte do 16.00 v pracovné dni!  
Slovenská pošta * 3.89 €
Doručenie balíka trvá približne 2-3 pracovné dni.  
Osobný odber cez Zasielkovna.sk * 2.59 €
Vyberte si pobočku, kde chcete tovar vyzdvihnúť.  

* Pre zásielky nad 4.17 € (bez DPH) 5.00 € (s DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.
Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Dobierka, Hotovosť 0.00 €
Za tovar zaplatíte pri prevzatí balíka v hotovosti kuriérovi, na pošte alebo na pobočke Zásielkovne.  
CardPay – online platobná brána 0.00 €
Pohodlná úhrada cez platobnú kartu.  

Pre zásielky nad 4.17 € (bez DPH) 5.00 € (s DPH) je cena za spôsob platby zdarma.