Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie

Záručná doba na tovar sa poskytuje v neobmedzenej dĺžke. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

  • Podmienkou uznania reklamácie je predloženie dokladu o kúpe veci a v prípade reklamovania tonerových kaziet a atramentových kaziet  poskytnutie vzoriek chybnej tlače a zaslanie reklamovaných tonerov/kaziet priamo na adresu aj s vyplneným reklamačným formulárom.
  • Formulár na stiahnutie.
  • Tovar je nutné odoslať (poštou alebo kuriérom) na adresu nášho servisného centra: Printmania SK s.r.o., Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno (Tovar nie je možné odovzdať osobne na adrese Bojnická 24, Bojnice)
  • Na vybavenie reklamácie je zákonná lehota 30 dní

 

Odstúpenie od zmluvy – Vrátenie tovaru (Formulár na stiahnutie)

a) V súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení, má spotrebiteľ, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

  • Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi odberateľ predávajúcemu čo najskôr, a to písomne  e-mailom na info@printmania.sk, alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí
  • Odberateľ zašle tovar doporučene a poistený na adresu Printmania SK s.r.o., Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno, nie však na dobierku
  • V prípade odstúpenia od zmluvy doručí odberateľ predávajúcemu nepoškodený tovar v originálne zapečatenom pôvodnom obale, tovar nesmie byť použitý alebo neúplný. Predávajúci vráti odberateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Vrátenie kúpnej ceny sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet odberateľa.
  • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom prevzatia tovaru
  • V prípade, že spotrebiteľ použije drahší variant dopravy, v rámci odstúpenia od zmluvy mu bude vrátená suma za najnižší možný variant dopravy, aký obchod má v ponuke

b) V prípade, že odberateľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci odberateľovi už zaplatenú kúpnu cenu, v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka, zníženú o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Vrátenie zníženej kúpnej ceny sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet odberateľa.

c) V prípade, že odberateľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 5a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť odberateľovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

d) Poučenie o odstúpení od zmluvy: Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (deň prevzatia od kuriéra/deň prebratia na pošte/deň osobného odberu). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

e) Dôsledky odsúpenia od zmluvy: Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Vrátené peniaze spravidla posielame na Vami uvedené číslo účtu. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášame my. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

f) Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy na Stiahnutie.