Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie

Záručná doba na tovar sa všeobecne poskytuje na 24 mesiacov, ak v detaile produktu nie je určené inak. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

 • Podmienkou uznania reklamácie je predloženie dokladu o kúpe veci a v prípade reklamovania tonerových kaziet a atramentových kaziet poskytnutie vzoriek chybnej tlače a zaslanie reklamovaných tonerov/kaziet priamo na adresu aj s vyplneným reklamačným formulárom (formulár na stiahnutie).

 • Tovar je nutné odoslať na adresu nášho servisného centra: Printmania s. r. o., Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno (tovar nie je možné odoslať ani odovzdať osobne na adrese J. G. Tajovského 540/2, Prievidza).

 • Tovar nesmie byt odoslaný na dobierku. V takomto prípade tovar nebude prevzatý.

 • Tovar je potrebné zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Chybné kazety do tlačiarne odporúčame zabaliť do pôvodných obalov alebo do fólie tak, aby sypajúci sa toner alebo tečúci atrament nepoškodili balenie.

 • Ak Vám konkrétna kazeta nefunguje a potrebujete ju vymeniť čo najskôr, odporúčame vystaviť si novú objednávku (ktorú bude potrebné zaplatiť) a do poznámky uviesť písmená RMA. My zabezpečíme, aby pri doručovaní novej zásielky kuriér od Vás prevzal chybné náplne (v tomto prípade je potrebné mať nachystaný balík na prepravu). V reklamačnom formulári je v tomto prípade potrebné uviesť formu vybavenia reklamácie vrátením peňazí.

 • Na vybavenie reklamácie je zákonná lehota 30 dní.

Zistenie chyby výrobku:

1. Nekvalitná tlač - tlačiareň vytlačí dokument s bodkami, škvrnami, čiarami. Tlačiareň môže vytlačiť aj dokument so zlou farebnosťou (v tomto prípade prosíme o priloženie chybných výtlačkov k chybnému tovaru).

2. Tlačiareň nevie rozpoznať tlačovú kazetu alebo zobrazuje, že nie je kompatibilná. V tomto prípade môže ísť o nefunkčný čip alebo nesprávnu kazetu.

3. Nesprávne objednaný tovar - pred otvorením kazety z ochrannej fólie sa, prosím, uistite, že náplň, ktorú ste si objednali, je kompatibilná s Vašou tlačiarňou. V prípade nesprávne objednaného tovaru prosíme, aby ste nám ho vrátili v pôvodnom a nepoškodenom balení.

4. Fyzické poškodenie - rozsypaný toner alebo tečúci atrament (nevzťahuje sa na neodbornú manipuláciu s tlačovými kazetami).

Viac informácií ohľadom práva zo zodpovednosti za chyby sa dozviete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

Odstúpenie od zmluvy – Vrátenie tovaru

 1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

 2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý nájdete na tejto adrese.

 3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:

  1. Tovar, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančného trhu nezávislých na Našej vôli a môže k nim dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy;

  2. dodanie alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;

  3. Tovar, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;

  4. Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným;

  5. Tovar v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a  z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť;

  6. dodávka zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;

  7. dodávka periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

  8. dodanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.

 4. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu. Pri originálnych kazetách prosíme aby boli nepožité a v pôvodnom balení.

 6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom  nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.

 7. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.

 8. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 9. Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.   

Viac informácií ohľadom práva na odstúpenie od zmluvy sa dozviete vo všeobecných obchodných podmienkach.