Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky podľa aktuálne platnej Jednotnej príručky pre
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávanie, verzia 2, vydaná a
účinná od 31.03.2022 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky , ktoré je centrálnym koordinačným orgánom.

„Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Printmania s.r.o.“

Výzva na predloženie ponuky.

Výzva na predloženie ponuky - predĺženie lehoty.

Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérii.

Príloha č. 2 - Vecná a cenová špecifikácia tovarov.

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie.

Príloha č. 4 - Návrh kúpnej zmluvy.

Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.

Záznam z prieskumu trhu.

Dodatok č. 1 - Záznam z prieskumu trhu.